A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Solicitude de alta no padrón municipal de habitantes.

Regulamento de organización do punto de atención infantil.

Ordenanza regulamento de organización do punto de atención infantil.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de celebración de matrimonios civís.

Solicitude ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de celebración de matrimonios civís.

Ordenanza reguladora da taxa por servizos de casas de baños, duchas, piscinas, instalacións deportivas r outros servizos análogos

Ordenanza reguladora da taxa por instalación de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo, situados en terreo de uso público municipal, así como industrias na rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica

Ordenanza reguladora da taxa por servicios de recollida de residuos sólidos urbáns, tratamento e eliminación dos mesmos, monda de pozos negros e limpeza en rúas particulares

Taxa por servicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalacións deportivas e outros servicios análogos.

Taxa pola ocupación de terreos de uso público Municipal con mercadorías, materiais de construcción, refugallos, valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas.

Ordenanza reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público Municipal con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa

Ordenanza Reguladora sa taxa por licencias de Autotaxis e demáis Vehículos de alquiler.

Ordenanza reguladora da taxa por licencias urbanísticas

Ordenanza reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos

Ordenanza reguladora da taxa por entradas de vehículos a través das beiravías e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase

Ordenanza reguladora da taxa por servicios de cemiterios locais, conducción de cadáveres e outros servicios fúnebres de carácter local

Ordenanza reguladora da taxa por apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público local, inclusive estradas, camiños e demais vías públicas locais

Ordenanza reguladora da taxa por tendidos, tuberías e galerías para as conduccións de enerxía eléctrica, auga, gas ou calquera outro fluído incluídos os postes para liñas, cables, palomillas, caixas de amarre, de distribución ou de rexistro

Ordenanza reguladora da taxa por servicios de distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos públicos

Ordenanza reguladora da taxa por licenza de apertura de establecementos

Ordenanza reguladora da taxa de alcantarillado

Ordenanza xeral de prezos públicos do Concello de Forcarei 2013

Ordenanza reguladora do servicio municipal de axuda no fogar (SAF)no Concello de Forcarei

Ordenanza fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica

Ordenanza fiscal do imposto sobre construcións, instalacións e obras

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles do Concello de Forcarei.

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas do Concello de Forcarei.

Ordenanza reguladora de organización e funcionamento Nas instalacións deportivas municipais da pista De Karting da Madalena.

Ordenanza reguladora do prezo publico nas instalacións deportivas municipais da pista de Karting da Madalena.

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​