A alcaldesa responde

Ordenanzas e regulamentos

Ordenanza reguladora da taxa por tendidos, tuberías e galerías para as conduccións de enerxía eléctrica, auga, gas ou calquera outro fluído incluídos os postes para liñas, cables, palomillas, caixas de amarre, de distribución ou de rexistro

contacta coa alcaldesa

A Alcaldesa comprométese a responder nun prazo máximo de 10 días.​